หาดใหญ่ ฮกหล๋าย เทเวลแอนด์ทัวร์ HATYAI HOCK LAI TRAVEL&TOUR

                        ใบอนุญาต เลขที่ 41-0152       13 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110     

                              Tel.074-350298,350200 Fax.074-350233 H/P 081-8962241,081-9579522

                               www.hatyaisouthtravel.com                                 E-mail : hs9qah@hotmail.com

                                                                          

                                                                                           โปรแกรม ลังกาวีเช้า-เย็นกลับ                                             

 วันแรก หาดใหญ่-ลังกาวีเช้า-เย็นกลับ                                                                                    อาหาร - /เที่ยง/ -

                     07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบเดินทางเข้าสู่ด่านจังโหลนประทับตราหนังสือเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ท่านเรือกัวลาเปอร์ลิสเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลา

                                    ประมาณ 45 นาที ถึงเกาะลังกาวีดินแดนที่ต้องคำสาบ 7 ชั่วโคตรเดินทางเขาสู่เกาะลังกาวีเหนือสุดหล้าของแผ่นดินไทย คือ

                                    ดอยตระหง่านโพ้นใต้สุดแดนคือ แผ่นดินข้างเคียงที่ซ่อนมนต์ขลังอันเร้นลับเข้าสู่มาเลเชียดินแดนที่ต้องคำสาบแหล่งช้อปปิ้งปลอด

                                    ภาษีที่จะประทับใจมิรู้ลืมนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ ดาโต๊ะ ศรีดร.มหาเธร์โมฮัมมัด ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญซึ่งนานาประเทศ

                                    มอบให้แก่นายกรัฐมนตรีมาเลเชียอาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไนสุดแสนประณีตเครื่องเงินทองแดงทองเหลือง

                     12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงหลังจากนั้นนำท่านเข้าชมรูปปั้นนกอินทรียักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวีจากนั้นนำท่าน

                                    ชมแดนประหารพระนางมะสุหรี และสุสานพระนางมะสุหรี ทางชมโลกใต้ท่องทะเล UNDERWATER WORLD ชมฝูงปลานานาชนิด

                                    เดินทางสู่ตลาดกัวและตลาดซุปเปอร์เพื่อช้อปปิ้งสินค้าปลอด ภาษีตามอัธยาศัยจนถึงเวลานำท่านสู่ท่าเทียบเรือเชิญท่านช้อปปิ้ง

                                    อีกครั้งบริเวณท่าเรือ (เรือหมดเวลา 17.00 น.เวลามาเลเชีย)  ก่อนขึ้นเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับหาดใหญ่ โดยทางด่านสะเดา

                                     ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

                     รายการทัวร์ที่รวม                                                                                                                

                     1. รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี            2. เรือไป-กลับเกาะลังกาวี              3. อาหารเที่ยง1                     4. ประกันอุบัติเหตุ200,000/100,000 บาท     

                     5.เข้าชม สุสานพระนางมะสุหรี,UNDERWATER WORLD,กระเช้ารอบเกาะลังกาวี,พิพิธภัณฑ์ ดาโต๊ะ ศรี ดร.มหาเธร์โมฮัมมัด,รถตู้มาเลเชีย                                                                                                                          

                     รายการที่ไม่ได้รวม

                     1. หนังสือเดินทาง                  2. อาหารและดื่มที่เรียกสั่งเอง           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม             4. ค่าภาษีด่าน (ถ้ามีการประกาศใช้)                  

                     5. ราคานี้ยกเว้นเทศกาล

                     ค่าบริการ        ราคาเริ่มต้นท่านละ 1,690บาท               

                      

                                                                                                    (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)